Jaarvergadering

 Beste leden, Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering van onze vereniging Golfclub “De Wogmeersche”. Deze wordt gehouden op vrijdag 14 februari a.s. aanvang 20.00 uur in Café De Vier Winden, Spierdijkerweg 116 te Spierdijk, telefoonnummer 0229-561981. AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 2013
 4. Ingekomen stukken
 5. Financieel jaarverslag 2013 / begroting / contributie 2014
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Benoeming nieuw kascontrolelid 2014
 8. Voorstel goedkeuren jaarstukken 2013
 9. Voorstel verlenen van kwijting aan het bestuur

 PAUZE

 1. Samenstelling van het bestuur
  • Aftredend en herkiesbaar: Nico Blaauw
  • Tegenkandidaten kunnen tot 1 februari a.s. schriftelijk worden aangemeld, de brief moet voorzien zijn van handtekeningen van tenminste drie leden
 2. Evenementencommissie over de evenementen 2013 en 2014
 3. Huldiging kampioenen 2013
  • Clubkampioenschap 2013
  • Zomeravondcompetitie 2013
  • Birdie-competitie 2013
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

 Tot ziens op vrijdag 14 februari a.s. in Café De Vier Winden.Bij verhindering a.u.b. afmelden bij Loes van der Wal, tel.nr. 0229-541738 of per e-mail:loesvanderwal@zonnet.nl